කර්මාන්තශාලා නිෂ්පාදන මාර්ගය

line

කර්මාන්තශාලා ඡායාරූප

Warehouse2
Warehouse1
Factory overall photo
Factory gate photo

සහතිකය

ෂැංහයි හි ඉන්ටර්ටෙක් ටෙස්ටිං සර්විසස් ලිමිටඩ් හි පරීක්ෂණ වාර්තාව. පරීක්‍ෂණ අයිතමයන්ට ඇතුළත් වන්නේ:

1. 5 අනුගාමී සේදීමෙන් පසු ප්‍රතිරෝධය

2. සේදීම සඳහා පරිමාණ ස්ථායිතාව

සීඑන්ටීඒසී පරීක්ෂණ සේවා සමාගම, සීමාසහිත පරීක්‍ෂණ වාර්තාවෙන් ඇතුළත් වන්නේ:
1. රෙදිපිළි ප්‍රතිදීප්ත දීප්ත කිරීමේ නියෝජිතයා හඳුනා ගැනීම

/factory-tour/

ඉන්ටර්ටෙක්

/factory-tour/

සීඑන්ටීඒසී

/factory-tour/

රෙදිපිළි පරීක්‍ෂා කිරීම

/factory-tour/

හැකිලීම-පරීක්‍ෂා කිරීම